Årsmöte

klubbaSundsby Vänförening årsmöte äger rum söndag den 24 mars 2019 kl. 14 i Valla församlingshem.

Protokoll

Årsmötesprotokollet för 2015 hittar ni här

Kontakt

Kontaktuppgifter till nya styrelsen finner du här


Verksamhetsberättelse 1/1 – 31/12 – 2016

Allmänt

Målet och syftet med föreningen är enligt stadgarna: Värna om kulturarvet Sundsby säteri, dess historia, miljö och framtid. Sundsby Vänförenings verksamhetsår 2016, det elfte, är avslutat. Vid årets slut var antalet medlemskap 136 st, varav 57 enskilda, 75 familjer, 2 företag och 2 hedersmedlemmar. Med tanke på benämningen medlemskap, innebär det att det fysiska antalet är fler, om man ser till antalet familje- och företagsmedlemmar. Under året har vi haft ett medlemsmöte och skickat två medlemsbrev.

År 2016 var föreningens elfte år. Innehållet var det traditionella samt lite annat, Se nedan under verksamhet. Året var det fjärde i raden det delades ut en uppskattning för stor ideell insats för Sundsby. Detta skedde i samband med Skördemarknaden. Nomineringen löd: För mångåriga ideella insatser för att främja intresset för och kunskapen om Sundsby säteri under tiden då Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen var ägare samt efter det att Tjörns kommun blev ägare, tilldelas 2016 års utmärkelse Solveig Persson och Margita Karlsson. Utmärkelsen är möjlig tack vare vår sponsor Tjörns Sparbank. Det nyinstiftade priset tillsammans med LRF för utmärkelse för goda insatser för en levande landsbygd tilldelades Lisbeth och Rune Carlsson, Holm gård. Nomineringen löd: Som Tjörns sista mjölkbönder bidrar de till en fortsatt levande landsbygd på Tjörn. Med sina djur håller de markerna öppna och ser till att vi får svensk mjölk i våra hem. De tar även emot förskolegrupper och skolklasser till sin gård för att sprida kunskapen om livet i ladugården.

Verksamhet

Årsmöte: Årsmötet avhölls i mars på Sundsby säteri. Förutom mötet var det underhållning av Axel Falk samt god förtäring från Sundsby gårdscafé.

Arrangemang: Föreningen anordnade trädvandring i parken med trädgårdsmästare Joakim i maj. Mjörn runt med kajak genomfördes i juli. Anordnat bussturer med guidning av Gunnel Kristiansson från Margaretas tid, bl a på Margaretadagen. Vi har också anordnat några konserter, MUSIK PÅ SUNDSBY, med bla Rebaroque i Valla kyrka och Jazzinspirerad musik på magasinsvinden med Ingvarsson-Grundberg-Levenstam. En återigen lyckad Skördemarknad i september med intressanta utställare samt den traditionella utdelningen av Uppskattning för ideell insats för Sundsby. Ett för året nyinstiftat pris tillsammans med LRF var Utmärkelse för goda insatser för en levande landsbygd. Flera arrangemang genomfördes i samarbete med Tjörns Sparbank, Vuxenskolan, Västra Götalandsregionen m fl. Vi var också delaktiga i kommunens och entreprenörernas arrangemang såsom Vårmarknaden, Margaretadagen och Julmarknaden. Engagerade medlemmar i föreningen har gjort stora insatser med föreningsbord, fika och som parkeringsvärdar.

Vandringsleder: Vi har varit delaktiga i kommunens arbete med bättre skyltning vid stigarna till Solklinten.

Frigångarna: En verksamhet med viktig social och fysisk betydelse för deltagare med hund. Tisdagsträffar med promenader, föreläsningar mm. Magasinsvinden används när det är behov av att vara inomhus.

Övrigt: Aktivt deltagande i övriga Sundsbyintressenters olika verksamheter. Vi försöker påverka på olika sätt till en än mer positiv utveckling av Sundsby. Vi har ingått medlemskap i Sveriges Hembygdsförbund och därmed ingår ansvars-, rättsskydds- och olycksfallsförsäkring. Den senare gäller ideellt arbetande och besökare som skadar sig vid föreningens arrangemang.

Ekonomi

Föreningens ekonomi är förhållandevis liten, men stabil. Aktiviteterna var dock färre jämfört med jubileumsåret 2015. Redovisning enligt årsmötets ekonomiska rapport.

Styrelsearbete

Under verksamhetsåret har ett årsmöte samt 12 styrelsemöten genomförts. Styrelsen har bestått av ordförande Jan-Åke Andersson, kassör Gunilla Jahnsen, sekreterare Morgan Williamson samt ledamöterna Eva Bertilsson Styvén, Linn Heiel Ekeborg, Anders G Högmark och Ulf Hinnersson.

Styrelsen

Resultaträkning

Intäkter

Medlemsavg        17 400

Arrangemang     27 709

Övriga intäkter     5 360

Sponsring            10 000

Bidrag                  30 000

Summa               90 469

 

Kostnader

 

Medlemskostn     6 601

Marknadsföring  9 740

Arrangemang     53 387

Övriga kostn        9 840

Administration   12 256

Summa               91 824

Årets resultat     -1 355

Balansräkning

Ing balans 160101    Utg balans 161231

Tillgångar

Kassa                                544                                 1 172

Bank                             42 973                               40 990

Summa tillgångar        43 517                              42 162

 

Skulder och eget kapital

Eget kapital                51 750                               43 517

Årets resultat              -8 233                               -1 355

Summa skulder       43 517                              42 162
o eget kapital